Εξειδικευόμαστε σε γλωσσικούς συνδυασμούς οι οποίοι περιλαμβάνουν όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Οι πιστοποιημένοι διερμηνείς, κάτοχοι πτυχίου φιλολογίας Ελλάδας και εξωτερικού αναλαμβάνουν προφορική και γραπτή μετάφραση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις εκάστοτε μετάφρασης...

Διαδοχική και ταυτόχρονη διερμηνεία προφορικού λόγου σε:

- Συναντήσεις, Συνέδρεια, Συνεδρειάσεις

- Tαξίδια/επισκέψεις

- Δικαστικές ακροάσεις/συμβολαιογράφους

- Συνέδρια/στρόγγυλα τραπέζια/εκπαιδευτικά προγράμματα/συνέντευξη Τύπου/παρουσιάσεις

- Δεξιώσεις/εορτές/διάφορα δρώμενα

- Μεταγλώττιση ταινιών, παρουσιάσεων, διαφημίσεων


Γραπτή μετάφραση:

- Οικονομικά κείμενα (βεβαιώσεις ελέγχου, αναλύσεις, εκθέσεις χαρτοφυλακίων, οικονομοτεχνικές μελέτες, χρηματοοικονομικά)

- Νομικά κείμενα (πληρεξούσια, καταστατικά, συστάσεις κοινοπραξιών, ιδρυτικά έγγραφα, συμβάσεις, δικαστικά έγγραφα)

- Επιστημονική μετάφραση (άρθρα, βιβλία, έρευνες)

- Τουριστικά έγγραφα, βιβλία, πτυχία, διατριβές

- Τεχνικά κείμενα (μελέτες, διακηρύξεις, τεχνικά εγχειρίδια, οδηγίες χρήσεως συσκευών και μηχανημάτων, τεχνικές προδιαγραφές, ιστοσελίδες)

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ με βαθμό πρωτεραιότητας "ΕΠΕΙΓΟΝ"